Спорт
你每天锻炼身体吗?
[Nǐ měi tiān duàn liàn shēn tǐ ma]
Ты каждый день выполняешь упражнения?
锻炼.我很喜欢运动.
[Duàn liàn. Wǒ hěn xǐ huān yùn dòng]
Да. Я очень люблю спорт.
你最喜欢什么运动?
[Nǐ zuì xǐ huān shén me yùn dòng]
Какой у тябя любимый вид спорта?
我最喜欢打篮球和游泳.
[Wǒ zuì xǐ huān dǎ lán qiú hé yóu yǒng]
Мне нравится баскетбол и плавание.
你会踢足球吗?
[Nǐ huì tī zú qiú ma]
Ты умеешь играть в футбол?
不会,可是我喜欢看足球比赛.
[Bú huì, kě shì wǒ xǐ huān kàn zú qiú bǐ sài]
Нет, но мне нравится смотреть футбол.