Чей? Где?
这是谁的手表?
[zhè shì shéi de shǒu biǎo]
Чьи это часы?
这是你的吗?
[zhè shì nǐ de má]
Это твои?
我的眼镜在哪儿?
[wǒ de yǎn jìng zài nǎ ér]
Где мои очки?
在那边.
[zài nā biān]
Вон там.
在桌上.
[zài zhuō shàng]
На столе.
哪个是你的包?
[nǎ gě shì nǐ de bāo]
Какая из этих сумок твоя?
大些的那个.
[dà xiē de nā gě]
Самая большая.
你右边的那个
[nǐ yòu biān de nā gě]
Та, что справа от тебя.